Podrobný prehľad, analýza a úspora Vašich nákladov na stavbu ...

Stavebný dozor

Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami.

Stavebný dozor kontroluje priebeh výstavby, súlad s projektovou dokumentáciou, technologický postup zhotoviteľa, kvalitu a identitu použitých materiálov. Sleduje vedenie stavebného denníka, Vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. Počas stavby musí kontrolovať okrem stavebnej práce aj kvalitu stavebného materiálu a súlad s predpismi a technickými normami.

Sme držiteľom Osvedčenia na výkon stavebného dozoru a stavbyvedúceho pre pozemné stavby.

Konzultačná a poradenská činnosť

Ak máte otázky v oblasti stavebníctva, na ktoré nepoznáte odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás. Naše dlhoročné skúsenosti nás predurčujú tomu, že vám vieme byť nápomocní pri pretváraní vašich snov na skutočnosť.

 • vyžiadanie ponúk, ich vyhodnotenie, výber dodávateľov
 • vedenie rokovaní s realizačnými firmami zabezpečujúcimi realizáciu projektu
 • zaistenie výberových konaní vrátane vyhodnotenia v zmysle zákonov
 • konzultačná činnosť
 • obstarávanie nevyhnutných prieskumov
 • spracovanie a vyhodnotenie alternatívnych riešení
 • porovnanie dostupných technológií
 • poradenstvo pri svojpomocnej výstavbe

Rozpočet stavby

Kvalitne vypracovaný stavebný rozpočet je veľmi potrebný pre:

 • Dodávateľov ako ponuková cena stavebného objektu (stavebné firmy, projektanti, stavebníci)
 • Investora ako orientačná predbežná cena stavebného objektu (súkromní investori, obce a iné inštitúcie)

Takýto rozpočet je pre súkromného investora veľkou pomôckou pri svojpomocnej stavbe. Prehľadne a jednoducho si tak dokáže kontrolovať svoje financie.

Rozpočet je skladobné zostavenie ponukovej ceny ocenením konštrukčných prvkov. Je to výkaz výmer ocenený príslušnými cenami.

Pre stavebné firmy vyhotovujeme ponukový rozpočet pre každú firmu zvlášť, podľa ich osobitných požiadaviek, ktorý firma predloží objednávateľovi stavebného diela.

Súčasťou spolupráce medzi stavebnou firmou a rozpočtárom sú ďalej čerpania z ponukového rozpočtu podľa množstva prevedených prác a teda aj naviac prác, ktorým sa zväčša stavebná firma ani investor nevyhne.

Vyhotovujeme

 • ponukový rozpočet
 • súpis vykonaných prác
 • výkaz výmer
 • porovnanie ponúk
 • analýzy a kontroly ponukových cien dodávateľov
 • spracovanie cenových ponúk do súťaže (3 x ponuky na subdodávky, vyhodnotenie subdodávok)
 • cenové kalkulácie
 • výrobné kalkulácie

Cena rozpočtu

Cena rozpočtu závisí od:

 • účelu, pre ktorý je rozpočet spracovaný
 • miery podrobnosti dokumentácie stavby
 • použitých oceňujúcich podkladoch
 • potreby tvaromiestnej obhliadky
 • veľkosti a ceny stavebného diela

Rozpočty vyhotovujeme od malých stavebných prác, hrubých stavieb až po rozpočty veľkých investičných celkov.

Dodanie rozpočtu

 • 2 x rozpočet s výkazom výmer v písomnej forme
 • 1 x rozpočet s výkazom výmer v elektronickej forme (CenkrosPlus, Excel)

Inžiniering - inžinierska činnosť v stavebníctve

Inžiniering predstavuje zastúpenie klienta pred príslušnými úradmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k stavbe.

Zabezpečujeme kompletnú inžiniersku činnosť v stavebníctve čiže zabezpečíme všetky doklady potrebné k vydaniu:

 • územného rozhodnutia
 • stavebného povolenia
 • kolaudačného rozhodnutia
 • všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete
 • ďalšie povolenia potrebné na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie a iné)
 • povolenia k odstráneniu stavby
 • odňatia pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Pôsobíme v Nitrianskom kraji.

Ďaľšie služby:

 • polohopisno-výškopisné zameranie pozemku
 • situáciu osadenia stavby na pozemku
 • projektové dokumentácie prípojok inžinierskych sietí
 • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí

Kontaktujte nás

Bc. Mário Studený - CENSTAV

Lehota 153
95136 Lehota
Slovensko

censtav@gmail.com

www.censtav.sk

0915 267 425